Twój gabinet laseroterapii we WrocławiuRegulamin korzystania z usług Gabinetu MEDILASER

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu kosmetologii i medycyny/kosmetologii estetycznej Medilaser we Wrocławiu.

Regulamin świadczenia usług w gabinecie Medilaser, mieszczącym się we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 49 AD

&1

AKCEPTACJA REGULAMINU

Klienci Gabinetu Medilaser są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty gabinetu oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

&2

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZABIEGÓW

Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi w pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

Do zabiegów z przerwaniem ciągłości naskórka używane są zawsze materiały jednorazowego użytku.

W przypadku zabiegów z przerwaniem ciągłości naskórka używane są tylko certyfikowane produkty medyczne przeznaczone do tego celu.

W Gabinecie Medilaser mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

Pracownicy gabinetu są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

W gabinecie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy.

Dla bezpieczeństwa zarówna naszych klientów jak i pracowników Gabinet Medilaser na terenie całego obiektu zainstalowane są alarmy/czujniki/kamery.

Akceptując regulamin mam świadomość nagrywania mojej osoby podczas wizyty w Gabinecie Medilaser.

Kamer nie ma w gabinetach zabiegowych ani toaletach.

 

& 3

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW I DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.

 

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba).

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

Brak informacji ze strony klienta oznacza niezmienny stan zdrowia i brak przeciwwskazań do zabiegu.

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

 

Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu Medilaser za przeprowadzony zabieg.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

Gabinet Medilaser nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

 

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru lub gdy klient ich zapomni.

 

& 4

ZAKAZY I NAKAZY

Na terenie całego gabinetu Medilaser obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

W gabinecie podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.

Podczas wykonywania zabiegów kosmetologii estetycznej nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.

Zobowiązuję się do stosowania zaleceń pozabiegowych, których udzieli mi personel Gabinetu Medilaser.

Zobowiązuje się do stosowania odpowiednich preparatów pozabiegowych zaleconych przez personel Medilaser.

Zdaję sobie sprawę , że moje efekty zabiegowe mogą różnić się od efektów innych klientów, gdyż wynika to z predyspozycji indywidualnych.

Oczekiwany efekt zabiegowy zależny jest od stosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz przestrzegania zasad zdrowego stylu życia.

Każdy efekt zabiegowy oceniany jest indywidualnie.

& 5

CENNIK I PROMOCJE

W przypadku braku możliwości płatności terminalem płatniczym klient zostaje o tym poinformowany, w przypadku sytuacji losowych znajdujemy rozwiązanie dogodne dla obu stron.

Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.

Żadne promocje nie łączą się ze sobą.

Osoby, które posiadają zniżki w postaci:  voucher, bon podarunkowy, hasło promocyjne – powinny je okazać na recepcji przed rozliczeniem za usługę. W przeciwnym wypadku zniżka taka nie będzie mogła być uwzględniona.

 

KARNETY

W momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.

Karnety są ważne 12 MIESIĘCY zgodnie z zapisem na karnecie. Ważność karnetu jest liczona od momentu wykonania pierwszego zabiegu.

 

zobowiązani są do aktywowania karnetu tzn. skorzystania z pierwszego zabiegu w ciągu 30 dni od momentu zakupu.

Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych.

W przypadku nie wykorzystania przez klienta wszystkich zabiegów z karnetu w okresie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia reszta zabiegów przepada.

Nie ma możliwości zwrotu pozostałej wartości zabiegów ani zamiany na inne zabiegi.

Możliwość rozkładania karnetu na raty odbywa się tylko poprzez system MediRaty.

Wyjątkowe sytuacje zdrowotne i losowe będą rozpatrywane indywidualne i nie mogą być brane pod uwagę przez innych klientów.

 

BONY UPOMINKOWE

Bony są ważne przez okres 12 miesięcy (wyjątek stanowią bony w rozdaniach konkursowych i innych tego typu akcjach) od dokonania jego zakupu, w tym czasie należy zadzwonić i umówić wizytę. Bon może być wykorzystany przez dowolnie obdarowaną osobę. Bon można wykorzystać na dowolną usługę/preparat detaliczny o jego wartości lub dopłacić do droższej usługi. .

Wyjątkowe sytuacje zdrowotne i losowe będą rozpatrywane indywidualne i nie mogą być brane pod uwagę przez innych klientów.

 

Nie ma możliwości wymiany bonu na gotówkę lub zwrotu różnicy kwoty pomiędzy wartością bonu a usługą.

Klient zobowiązany jest do oddania bonu w momencie płatności/rozliczenia.

 

BRAK ODWOŁANIA ZAREZERWOWANEGO TERMINU

W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu rabatowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, jednak dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych.

Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms.

 

Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów.

W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie poprzez wcześniejsze opłacenie zabiegu w wysokości 50% jego wartości (na podany nr konta lub osobiście w gabinecie).

W przypadku opłacenia 50% wartości zabiegu a nie odbycia się go z winy klienta/ braku klienta wpłacona kwota jest bezzwrotna.

W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów.

 

SPÓŹNIENIA

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić w przypadku gdy spóźnienie klienta będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.

W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu ze względu na zbyt duży okres spóźnienia konieczne jest ustalenie nowego terminu.

W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych, chyba że klient będzie sobie życzył inaczej.

 

ZMIANA TERMINU WIZYTY PRZEZ GABINET

Gabinet zastrzega sobie w sytuacjach wyjątkowych prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.

W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

 

& 6

REKLAMACJE/ZAŻALENIA

Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie na wniosku reklamacyjnym dostępnym w gabinecie osobiście.

Indywidualne reklamacje, zażalenia możliwe są w godzinach pracy gabinetu  po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.

Uznane reklamacje są wypłacane z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki lub przelewem na konto bankowe podane przez reklamującego na piśmie.

 

& 7

POZOSTAŁE USTALENIA

 

Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.

Personel nie wykonuje masażu ciała u mężczyzn.

 

Zostałam(em) wyczerpująco i zrozumiale poinformowana(y) o:

Wskazaniach i przeciwwskazaniach do wykonania i przeprowadzenia zabiegu. Możliwych do osiągnięcia efektach, typowych
i najczęściej występujących następstwach i powikłaniach zabiegu(poparzenia, przebarwienia, wysiew opryszczki). Możliwości wystąpienia innych następstw i powikłań, których nie można było przewidzieć w momencie przystąpienia do zabiegu. Szczegółowym sposobie postępowania po wykonaniu zabiegu. Została mi przekazana wyczerpująca informacja na temat sposobu przygotowania się do zabiegu. Poinformowano mnie także, że efekty zabiegu uzależnione są od wielu różnych czynników takich jak stan zdrowia, wiek oraz inne cechy, które mogą wpłynąć na efekt zabiegu. Zostałam(em) poinformowana(y) również o tym, że efekty zabiegu nie są identyczne w przypadku każdego pacjenta. Udzielono mi również rzetelnej informacji na temat wszelkich następstw i powikłań, jakie mogą wystąpić w związku z niezastosowaniem się do wskazań po wykonaniu zabiegu. Przed rozpoczęciem zabiegu udzieliłam(em) pełnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania, które zostały mi zadane w trakcie wywiadu odnośnie :Informacja przekazana była rzetelna, wyczerpująca i jest dla mnie w pełni jasna oraz zrozumiała. W trakcie rozmowy miałam(em) możliwość zadawania pytań dotyczących proponowanego zabiegu. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z powyższym tekstem i wyrażam świadomą zgodę na wykonanie zabiegu. Jestem świadomy możliwych skutków ubocznych i powikłań, które niesie ze sobą zabieg laseroterapii. Wyrażam zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawo do wykorzystania zdjęć zrobionych w trakcie zabiegów. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie zdjęć za pośrednictwem gabinetu na stronie internetowej lub innym medium należącym do salonu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Medilaser zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Medilaser informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Korzystając z usług Gabinetu Medilaser zgadzam się jednocześnie na przetwarzanie moich danych osobowych w Medilaser oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.

Zgadzam się na publikację zdjęć okolicy zabiegowej bez publikacji moich danych oraz w przypadku twarzy czy miejsc charakterystycznych tylko dla mnie (tatuaże, znamiona) na ich publikację w momencie zasłonięcia wyżej wymienionych cech.

 

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i Medilaser

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZANIM WEJDZIESZ:

Jest to strona z wyrobami medycznymi i wchodząc potwierdzasz, że jesteś profesjonalistą.

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Wybierz zabieg na:

Usuwanie tatuażu i makijażu permanentnego